Блог

23

11.2018

Статут Всеукраїнської громадської організації "Асоціація ортодонтів України" (нова редакція)

Новини

1229

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація ортодонтів України» (надалі за текстом – «Асоціація», або ВГО «АОУ») є всеукраїнським громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, яке об’єднує на основі єдності інтересів та за професійною ознакою фізичних осіб – лікарів стоматологів-ортодонтів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших актів чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Асоціації, затверджених у встановленому цим Статутом порядку.

1.3. Асоціація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядності, законності, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4. Діяльність Асоціації  здійснюється на території України через створені відокремлені  підрозділи Асоціації.

1.5. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації, може мати поточні, вкладні (депозитні) рахунки та інші рахунки в установах банків, свою печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему та іншу символіку, зразки якої затверджуються Координаційною Радою Асоціації, самостійний баланс та мати інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством України. Символіка реєструється в установленому чинним законодавством порядку.

1.6. Асоціація має право створювати відокремлені підрозділи на території України для здійснення Асоціацією своєї діяльності; створювати і бути членом інших неприбуткових організацій, об’єднуватися в спілки, що утворюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Асоціації; укладати договори, в тому числі договори про співробітництво та взаємну допомогу.

1.7. Асоціація взаємодіє з державними органами, науковими установами, навчальними закладами, підприємствами, іншими громадськими об’єднаннями, в тому числі міжнародними, та громадянами і особами без громадянства.

1.8. Асоціація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Діяльність Асоціації має суспільний характер, що не суперечить взаємодії з органами державної влади, тісному контакту з іншими юридичними особами публічного і приватного права та фізичними особами.

1.9. Асоціація не відповідає за зобов‘язаннями держави, а держава не відповідає за зобов‘язаннями Асоціації. Асоціація відповідає за своїми зобов‘язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернене стягнення. Члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, а Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів.

1.10. Асоціацію створено на невизначений термін.

1.11. Повне найменування Асоціації українською мовою: Всеукраїнська громадська організація «АСОЦІАЦІЯ ОРТОДОНТІВ УКРАЇНИ». Скорочене найменування українською мовою: ВГО «АОУ».
 

 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
 

2.1. Асоціація покликана представляти і захищати інтереси професії в цілому. Цей захист полягає у підтримці престижу професії ортодонта в  суспільстві за допомогою високих вимог до кваліфікації носіїв цієї професії і до якості її результатів.

2.2. Основною метою діяльності Асоціації є об'єднання зусиль для сприяння розвитку і зміцненню всебічного співробітництва її членів; сприяння професійній діяльності в галузі ортодонтії в Україні та захист спільних інтересів членів Асоціації.

2.3. Основними завданнями Асоціації є:

 • сприяння вдосконаленню та розвитку вітчизняної ортодонтії;
 • пропаганда досягнень стоматологічної науки в області ортодонтії та досвіду роботи в цьому напрямку вітчизняних та іноземних стоматологічних установ;
 • організація інформаційного та рекламного забезпечення діяльності Асоціації;
 • розвиток та зміцнення зв’язків зі Всесвітньою Федерацією Ортодонтів, членом якої є Асоціація Ортодонтів України, та з іншими міжнародними організаціями.

2.4. Для виконання покладених на неї завдань Асоціація, в межах, що не суперечить чинному законодавству:

 • надає безкоштовні консультації та допомогу членам Асоціації у всіх питаннях, що стосуються професійної діяльності;
 • вносить пропозиції до Асоціації стоматологів України, Міністерства охорони здоров’я України, органів державної влади і управління у сфері охорони здоров’я з питань, що стосуються діяльності Асоціації та її членів;
 • домагається врахування її зауважень та пропозицій під час розгляду законодавчих та нормативних актів;
 • приймає участь у розробці стандартів професійної діяльності, які зазвичай приймаються Асоціаціями у формі кодексів професійної етики;
 • скликає наради, семінари, наукові конференції та приймає участь в нарадах та конференціях;
 • прогнозує основні аспекти розвитку та діяльності Асоціації;
 • розглядає конфлікти, пов’язані з наданням ортодонтичної допомоги;
 • популяризує серед населення сучасні методи стоматологічного лікування;
 • сприяє удосконаленню правової бази діяльності членів Асоціації;
 • сприяє встановленню і розвитку міжнародних науково-технічних зв’язків між Україною та іншими державами в галузі виробництва, застосування і розповсюдження обладнання та матеріалів, що використовуються в стоматологічній практиці, зокрема в ортодонтії;
 • пропагує наукові досягнення в області ортодонтії та досвід роботи в цьому напрямку вітчизняних та зарубіжних спеціалістів та установ;
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;
 • здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій із статусом юридичних осіб, засновує підприємства для досягнення статутних цілей; самостійно, з урахуванням інтересів членів Асоціації, бере участь в усіх видах соціально-значимих активностей
 • приймає участь у спільній з державними органами та громадськими організаціями діяльності, що проводиться в Україні, якщо це не суперечить чинному законодавству та завданням Асоціації;
 • звертається до центральних, а також регіональних органів державної влади за роз'ясненнями з питань застосування законодавства;
 • проводить роботу по залученню фінансових, матеріальних, інформаційних та інтелектуальних ресурсів, необхідних для реалізації своїх цілей та завдань;
 • видає в установленому порядку свої журнали, праці, бюлетені та ін.;
 • вступає  до спілок, асоціацій, інших об'єднань, у тому числі зарубіжних, налагоджує зв'язки та укладає угоди із зарубіжними громадськими організаціями та іншими підприємствами, установами, організаціями.
   

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ.
 

3.1.  Членство в Асоціації є індивідуальним.          

3.2. Членами  Асоціації можуть бути лікарі стоматологи ортодонти та лікарі стоматологи суміжних спеціальностей, професійна діяльність яких пов’язана з проблемами ортодонтії, що є  громадянами України або іноземними громадянами,  визнають Статут Асоціації та «Етичний кодекс ортодонта»,  виконують  взяті  на себе згідно з цим статутом зобов'язання та сплачують членські внески.

3.3. Громадяни, які хочуть співпрацювати з Асоціацією, але не є ортодонтами або медичними працівниками, можуть набути статус асоційованого члена АОУ.

3.4. Прийом у члени Асоціації здійснюється відокремленими підрозділами на підставі письмової заяви та сплаченого вступного внеску.

3.5. Члени Асоціації мають право:

 • добровільно вступати до Асоціації та виходити з неї за письмовою заявою (без повернення сплачених внесків);
 • обирати та бути обраними до органів управління Асоціації;
 • приймати участь в обговоренні всіх питань діяльності Асоціації;
 • одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади і управління;
 • звертатись за допомогою до Асоціації для захисту своїх професійних інтересів;
 • подавати пропозиції до порядку денного З’їзду Асоціації не пізніше ніж за місяць до початку його роботи;
 • приймати участь  у  роботі  над документами,  що  визначають  головні  напрями діяльності Асоціації, подавати Правлінню та Координаційній раді Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів та удосконалення діяльності Асоціації;
 • користуватися інтелектуальними напрацюваннями та  матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються Асоціацією;
 • першочергово отримувати інформацію через відокремлені підрозділи про роботу Асоціації;
 • на пільгових засадах приймати участь у всіх засіданнях, конференціях, зборах (інших формах діяльності), які проводить Асоціація;
 • використовувати символіку Асоціації.

3.6. Члени Асоціацій зобов'язані:

 • здійснювати свою професійну діяльність згідно з вимогами медичної етики, визнанням того, що найвищими цінностями є людина та її здоров'я, гідність, права та свободи;
 • приймати активну участь у діяльності Асоціації;
 • дотримуватись цього Статуту;
 • виконувати рішення керівних органів Асоціації;
 • своєчасно сплачувати членські внески;
 • надавати пропозиції щодо вирішення існуючих проблем правовими та організаційними заходами;
 • своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять лікарської таємниці;
 • повідомляти про зміни інформації, поданої у заяві про прийом в члени Асоціації;
 • нести моральну відповідальність за невиконання зобов'язань, передбачених цим Статутом;
 • утримуватись від поширення   про   інших   членів   Асоціації  недобросовісної інформації;
 • не розповсюджувати конфіденційну інформацію або таку, що підлягає охороні згідно з чинним законодавством України.

3.7. За активну участь у роботі Асоціації та за вагомий інтелектуальний чи матеріальний внесок у розвиток ортодонтії в Україні членам Асоціації може бути:

 • присвоєно звання Почесного члена Асоціації;
 • нагороджено грамотою, подякою Асоціації;
 • нагороджено нагрудним знаком, відзнакою, медаллю Асоціації.

Порядок присвоєння звання Почесного члена Асоціації, нагородження встановлюється за поданням членів Координаційної ради Асоціації.

3.8. Вихід з членства в Асоціації здійснюється добровільно на підставі письмової заяви через відокремлений підрозділ Асоціації.

3.9. Члени Асоціації, які не виконують вимог Статуту Асоціації, рішень керівних органів, або якщо діяльність члена Асоціації суперечить цілям і завданням Асоціації, можуть бути виключені з членів Асоціації без повернення членських внесків рішенням Координаційної Ради Асоціації.
 

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ
 

4.1. Керівними  органами Асоціації є:

 • З’їзд Асоціації;
 • Координаційна рада;
 • Правління Асоціації;
 • Президент Асоціації;
 • Віце-президенти.

4.2. Контролюючим органом Асоціації є Ревізійна комісія.

4.3. Асоціація діє згідно з принципами виборності керівних органів, гласності, періодичної звітності, колективності керівництва і персональної відповідальності.

4.4. Вищим органом Асоціації є З’їзд Асоціації.

4.4.1. З’їзд скликається з періодичністю один раз на два роки. Персональна відповідальність за проведення З’їзду покладається на діючого Президента Асоціації. Про порядок скликання З’їзду та його порядок денний Президент зобов'язаний повідомити членів Асоціації (безпосередньо або через відокремлені підрозділи Асоціації) не пізніше, як за три місяці до його проведення.

4.4.2. Звітно-виборчий З’їзд скликається раз на 4 роки. Між звітно-виборчими, через два роки скликається проміжний з’їзд. На проміжному З’їзді заслуховується звіт Президента та Ревізійної комісії.

4.4.3. Позачерговий З’їзд скликається на вимогу не менше 1/3 осередків Асоціації або 2/3 членів Координаційної Ради Асоціації.

4.4.4. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 делегатів заявлених відокремленими підрозділами.

4.4.5. Рішення З’їзду приймаються більшістю голосів присутніх на ній делегатів. Рішення про внесення змін до статуту Асоціації, відчуження майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків її майна, та про ліквідацію Асоціації приймаються більшістю не менше як у 3/4 голосів.

4.4.6. Делегати на З’їзд обираються відокремленими підрозділами Асоціації з розрахунку 1 делегат від 10 членів відокремленого підрозділу (у випадку, якщо кількість членів осередку меньше 10, тоді 1 делегат) від кожного відокремленого підрозділу. Кожен делегат має право одного голосу.

4.5. До виключної компетенції З’їзду Асоціації належить:

4.5.1. Затвердження Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень винесених  рішенням Координаційної ради;

4.5.2. Обрання Президента Асоціації  та  правління Асоціації;

4.5.3. Затвердження основних напрямів діяльності Асоціації та  розгляд питань, запропонованих її членами;

4.5.4. Розгляд і затвердження звітів Президента, Координаційної ради та Правління Асоціації;

4.5.5. Реалізація права власності на кошти та майно Асоціації;

4.5.6. Затвердження планів проведення з'їздів, конференцій, симпозіумів, затвердження перспективних програм і поточних планів роботи Асоціації;

4.5.7. Висловлення недовіри будь-якому членові  виборних органів   Асоціації та Президентові, прийняття їх відставки і проведення дострокових виборів;

4.5.8. Вирішення питань щодо зміни назви, припинення, реорганізації, ліквідації та саморозпуску  Асоціації;

4.5.9. Затвердження положення про Координаційну раду Асоціації та положення про Правління Асоціації;

4.5.10. Обрання членів Ревізійної комісії;

4.5.11. Заслуховує та затверджує звіт Ревізійної комісії про розпорядження майном Асоціації та витрати коштів;

4.5.12. розглядає будь-які інші питання стосовно діяльності Асоціації.

4.6. У період між Звітно-виборчими З’їздами керівництво Асоціацією здійснює Координаційна рада АОУ.

4.6.1. До складу Координаційна ради АОУ входять  за посадою Президент Асоціації, Почесний президент АОУ, Віце-Президенти, керівники відокремлених підрозділів Асоціації та члени Асоціації, обрані в склад Правління на З’їзді;

4.6.2. Засідання Координаційної Ради проводяться за необхідністю, але не рідше двох разів на рік, і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менш ніж 2/3 членів, зазначених в пункті  4.6.1. цього Статуту. Засідання Координаційної Ради проводяться у вигляді особистої присутності та/або за допомогою сучасних засобів зв’язку. Рішення Координаційної Ради оформляються протоколами. На засіданнях  Координаційної Ради головує Президент Асоціації, а за його відсутності – віце-президент Асоціації.

4.6.3. Рішення про скликання Координаційної ради АОУ, порядок денний, дату проведення приймає Президент Асоціації або більшість членів Правління;

4.6.4. Засідання Координаційної ради АОУ є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів;

4.6.5. Рішення Координаційної Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні його членів, зазначених в пункті 6.1. цього Статуту, які мають право голосу. У випадку рівної кількості голосів вирішальний голос має Президент Асоціації.

4.6.6. Особи, що входять до складу Координаційної ради, повідомляються про її засідання за допомогою дійсних засобів зв’язку заздалегідь, але не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати засідання із зазначенням його місця, часу проведення та порядку денного.

4.6.7. На засіданнях Координаційної Ради може бути присутнім будь-який член Асоціації з правом дорадчого голосу.

4.7.  Координаційна Рада Асоціації:

4.7.1. розглядає звіти голів відокремлених підрозділів, затверджує план роботи, бюджет на поточний рік та/або вносить до них зміни;

4.7.2. розглядає питання прийому в члени або виключення з членів Асоціації в разі особливих (спірних) обставин;

4.7.3. присуджує відзнаки Асоціації;

4.7.4.затверджує склад комісій, опрацьовує порядок денний чергового З‘їзду;

4.7.5. затверджує зразки печатки, бланків, штампів, символіки та іншої атрибутики Асоціації;

4.7.6. затверджує кандидатури віце-президентів та членів Координаційної Ради за пропозицією Президента Асоціації для розгляду їх на Зʼїзді;

4.7.7. затверджує бюджет і кошторис витрат Асоціації;

4.7.8. затверджує реєстр проведення з‘їздів, перспективні програми і поточні плани роботи та визначає головні напрямки діяльності в межах стратегії, визначеної З’їздом;

4.7.9. готує пропозиції стосовно поточної діяльності Асоціації та подає їх на розгляд З‘їзду;

4.7.10. здійснює оперативне управління коштами Асоціації згідно з затвердженим бюджетом;

4.7.11. приймає рішення про створення організацій, підприємств та фондів;

4.7.12. затверджує реєстр заходів Асоціації;

4.7.13. затверджує кількісний склад, структуру та умови оплати праці постійних штатних працівників, залучених до роботи в Асоціації;

4.7.14. створює тимчасові комісії та робочі групи;

4.7.15. затверджує Положення відокремлених підрозділів;

4.7.16. визначає перелік відомостей, що включаються до Реєстру членів Асоціації;

4.7.17. має інші повноваження, визначені цим Статутом та Положенням про Координаційну Раду.

4.8. Правління Асоціації:

4.8.1. виконавчий орган Асоціації в період між З’їздами;

4.8.2. функції Правління Асоціації прописані в Положенні про Правління АОУ;

4.8.3. Склад Правління обирається З’їздом Асоціації в кількості не більше 7 осіб, куди входять також Президент АОУ та Віце-президенти АОУ (формула 3+7);

4.8.4. проводить поточну організаційну роботу, забезпечує виконання рішень З‘їзду та основних напрямків діяльності Асоціації;

4.8.5. вносить на розгляд З’їзду проекти основних напрямів діяльності Асоціації на поточні два роки;

4.8.6. утворює комісії, комітети та інші робочі органи Асоціації;

4.8.7. координує діяльність відокремлених підрозділів Асоціації;

4.8.8 Президент Асоціації головує на засіданнях правління.

 4.9. Президент Асоціації:

 4.9.1 Термін повноважень Президента Асоціації - чотири роки. Звітно-виборчий З’їзд з присутніх на ній делегатів обирає Президента Асоціації.

4.9.2. Одна і та ж особа може бути обрана Президентом Асоціації не більше ніж на два терміни.

4.9.3. Право висування кандидата на посаду Президента Асоціації належить членам Асоціації. Це право реалізується ними через відокремлені підрозділи Асоціації.

4.9.4. Висування кандидатів на посаду Президента Асоціації проводиться відокремленими підрозділами, розпочинається за три місяці і закінчується за  місяць до дня проведення З’їзду, на якому він обирається.

4.9.5. Відокремлений підрозділ може висунути лише одного кандидата на посаду Президента Асоціації. Висування кандидата відбувається на зборах відокремленого підрозділу. Кандидатуру Президента АОУ кожний відокремлений підрозділ подає в Координаційну раду для затвердження не пізніше як за місяць до проведення з’їзду.

4.10. Повноваження Президента  Асоціації:

4.10.1. без доручення представляє Асоціацію;

4.10.2. має право підпису документів та вчинення дій від імені Асоціації;

4.10.3. організовує роботу та проведення З’їздів, засідань Координаційної ради АОУ та Правління Асоціації;

4.10.4. несе персональну відповідальність за виконання рішень З’їзду та Правління Асоціації;

4.10.5. представляє Асоціацію в органах державної влади і управління, громадських і міжнародних організаціях, у відносинах із зарубіжними партнерами;

4.10.6. повідомляє членів Асоціації (безпосередньо або через відокремлені підрозділи Асоціації) про час і місце проведення З’їзду та його порядок денний не пізніше, ніж за три місяці до його скликання;

4.10.7. здійснює фінансово-господарські функції по забезпеченню діяльності Асоціації;

4.10.8. пропонує на затвердження Координаційній раді АОУ кандидатури  Віце-Президентів (2 особи);

4.10.9. приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи та преміювання постійних штатних працівників Асоціації;

4.10.10. укладає від імені Асоціації договора та підписує від її імені документи;

4.10.11. відкриває рахунки в установах банків, підписує першим підписом грошово-розрахункові документи;

4.10.12. розподіляє обов'язки між членами Правління Асоціації;

4.10.13. звітує за виконання програм діяльності на З’їздах Асоціації.

4.10.14. у випадку тимчасової відсутності Президента Асоціації його обов'язки виконує один із Віце-президентів Асоціації. У випадку їх відсутності, обов'язки Президента Асоціації виконує за рішенням Правління Асоціації один з його членів.

4.10.15. З’їзд Асоціації, за поданням Правління Асоціації, може достроково відкликати Президента Асоціації.

4.11. Віце-президент Асоціації є посадовою особою, яка координує діяльність керівних  органів Асоціації та інших структурних підрозділів Асоціації та виконує обов'язки  Президента  у  разі  його  відсутності.

Віце-Президент Асоціації за погодженням з Президентом має право:

4.11.1. в межах основних напрямків діяльності Асоціації, затверджених З'їздом, розробляє певні стратегічні питання діяльності Асоціації;

4.11.2. представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами;

4.11.3. офіційно висловлює позицію Асоціації з певних питань, пов'язаних з предметом діяльності Асоціації;

4.11.4. координує певні напрямки міжнародної діяльності Асоціації;

4.11.5. забезпечує загальне керівництво адміністративно-розпорядчою та фінансово-господарською діяльністю Фонду у межах, визначених цим Статутом та рішеннями З'їзду чи Координаційною Радою;

4.11.6. здійснює  інші  повноваження,  передбачені  цим Статутом  та рішеннями З'їзду та/або делеговані Президентом.

4.12. Ревізійна комісія

 4.12.1. З‘їзд Асоціації обирає голову Ревізійної комісії, визначає її кількісний склад та повноваження терміном на 4 (чотири) роки.

4.12.2. Ревізійна комісія контролює виконання Статуту, рішень з‘їздів, Правління та Координаційної Ради, перевіряє фінансово-господарську діяльність Асоціації, її відокремлених підрозділів та виконання бюджету Асоціації.

4.12.3. Голова Ревізійної комісії та її члени не є членами Координаційної Ради та Правління Асоціації. До роботи Ревізійної комісії можуть бути залучені відповідні фахівці на умовах найму або договорів цивільно-правового характеру. Перевірки здійснюються за дорученням Зʼїзду, Президента Асоціації, віце-президента, Координаційної Ради, Правління та за власною ініціативою Ревізійної комісії.

4.12.4. Ревізійна комісія звітує про проведені ревізії перед Координаційною радою Асоціації та на Звітно-виборчому та проміжному З’їзді Асоціації.
 

5. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ
 

5.1. Відокремлені підрозділи Асоціації створюються та припиняють діяльність за рішенням З’їзду Асоціації, об’єднуючи членів Асоціації за місцем проживання.

5.2. Відокремлені підрозділи Асоціації утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання.

5.3. Відокремлені підрозділи можуть мати своє положення. Положення про відокремлений підрозділ громадського об'єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів.

5.4. Положення про відокремлений підрозділ Асоціації не може суперечити законам України та цьому Статуту.

5.5. Керівним органом відокремлених підрозділів є їх збори. Для керівництва в період між зборами обираються рада відокремленого підрозділу та керівник відокремленого підрозділу. Повноваження керівника відокремленого підрозділу, що не є юридичною особою, визначаються в довіреності, виданій Президентом Асоціації.

5.6. Керівники відокремлених підрозділів звітують перед Координаційною Радою Асоціації про результати діяльності відокремленого підрозділу щороку на першому від початку року засіданні Координаційної Ради. Строки надання звітів та їх форми, затверджуються Координаційною Радою.

5.7. Ради відокремлених підрозділів скликають чергові звітно-виборчі збори один раз на 2 (два) роки, не раніше ніж за 6 (шість) місяців та не пізніше, ніж за 3 (три) місяці до дати проведення Зʼїзду. Позачергові засідання можуть проводитись з ініціативі ради, а також на вимогу не менше 1/3 членів відокремлених підрозділів. Дата чергових звітно-виборчих зборів оголошується радами відокремлених підрозділів не пізніше, як за 1 (один) місяць до дня їх проведення, а позачергових – за 2 (два) тижні.

5.8. Чергові звітно-виборчі збори відокремлених підрозділів:

 • заслуховують звіти про діяльність ради;
 • обирають раду та голову ради;
 • створюють необхідні робочі групи;
 • обирають делегатів на Зʼїзд (звітно-виборчий та проміжний) Асоціації;
 • висувають кандидатури на Президента Асоціації, членів Правління Асоціації;
 • затверджують пропозиції щодо проведення Зʼїзду.

5.9. Позачергові збори відокремлених підрозділів скликаються для вирішення окремих актуальних проблем і кадрових питань.

5.10. Ради відокремлених підрозділів у період між зборами можуть приймати рішення з усіх питань діяльності своїх організацій, що не входять до виключної компетенції зборів.

5.11. Ради відокремлених підрозділів розробляють Положення про відокремлений підрозділ, яке підлягає затвердженню Координаційною Радою Асоціації.

5.12. Ради здійснюють обробку інформації щодо осіб, які набувають  членство в Асоціації, або тих, що вже набули, й сплачених ними внесків, та організовують надання такої інформації для включення до Єдиного реєстру членів Асоціації.

5.13. Ради складають списки осіб, які подали заяви на набуття членства в Асоціації, за наявності письмової згоди таких осіб на обробку персональних даних та сплати членських внесків, і протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати сплати членських внесків направляють такі відомості в секретаріат Асоціації.

5.14. Внесення відомостей до Єдиного реєстру членів Асоціації здійснюється секретарем Асоціації.

5.15. Внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі членів Асоціації, здійснюється секретарем Асоціації після отримання відповідного повідомлення Ради відокремленого підрозділу, який формується на підставі заяви члена Асоціації.

5.16. Для здійснення відповідних функцій у відокремлених підрозділах можуть також створюватися ревізійні комісії. Ревізійна комісія і ревізійні комісії відокремлених підрозділів діють відповідно до положень цього Статуту.

5.17. Колегіальні керівні органи відокремлених підрозділів можуть ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами відповідного колегіального органу. Ініціювати таку форму ухвалення рішення можуть не менш ніж 1/3 членів відповідного колегіального органу.
 

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ
 

6.1. На дії, бездіяльність або рішення члена Асоціації - первинна скарга подається до Президента Асоціації, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржнику. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Координаційної Ради, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом скаржника, який скаржиться, а також члена Асоціації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Координаційною Радою - повторна скарга подається до Зʼїзду Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому (позачерговому) засіданні, із обов’язковим викликом скаржника, а також особи дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується.

6.2. На дії, бездіяльність або рішення Президента (віце-президента) Асоціації - первинна скарга подається до Координаційної Ради яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом особи, яка скаржиться, а також Президента (віце-президента) Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Координаційною Радою - повторна скарга подається до Зʼїзду, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому зборі, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента (віце-президента) Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

6.3. На дії, бездіяльність або рішення Координаційної Ради Асоціації - первинна скарга подається до Президента Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом особи, який скаржиться, а також члена Координаційної Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Зʼїзду, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому зборі, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Координаційної Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

6.4. На дії, бездіяльність або рішення Правління Асоціації - первинна скарга подається до Координаційної ради Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом особи, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Зʼїзду, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому зборі, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

6.5. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому Зʼїзді Асоціації, є підставою для скликання такого Зʼїзду протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

6.6. На дії, бездіяльність або рішення Зʼїзду Асоціації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
 

7. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ
 

7.1. Асоціація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй членами або державою в установленому порядку, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.2. Асоціація має власне рухоме і нерухоме майно, а також фінансові засоби, що зберігаються на банківських рахунках.

7.3. Асоціація може орендувати або мати на правах власності будівлі, споруду, транспортні засоби та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

7.4. Кошти Асоціації складаються із:

7.4.1. вступних та щорічних членських внесків;

7.4.2. добровільних пожертв (благодійних внесків), дарувань та інших внесків вітчизняних та іноземних організацій і громадян;

7.4.3. надходжень від господарської діяльності, створених Асоціацією госпрозрахункових установ, організацій та підприємств;

7.4.4. надходжень в межах, що не суперечить чинному законодавству, від видавничої, зовнішньоекономічної діяльності, проведення лекцій, семінарів, наукових конференцій, виставок та інших заходів;

7.4.5. надходження з державного та/або місцевих бюджетів, державних цільових фондів;

7.4.6. передані у власність або інше право об’єкти права інтелектуальної власності;

7.4.7. інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

7.5. Членам Асоціації, які втратили працездатність на довгий час, рішенням її Координаційної Ради можуть бути встановлені пільги по сплаті членських внесків.

7.6. Кошти Асоціації витрачаються на виконання статутних завдань, благодійні цілі та на оплату праці працівників Асоціації, а також осіб, які працюють за договорами,  на оплату відряджень та на оплату витрат з іншої діяльності, передбаченої Статутом.

7.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів керівних органів Асоціації та інших пов’язаних з ними осіб.

7.8. Асоціація, створені нею фонди та інші неприбуткові установи та організації зобов’язані вести бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової служби та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
 

8. ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
 

8.1. Членські внески – кошти, які сплачуються членом Асоціації при вступі (вступні членські внески) та щорічно впродовж всього терміну перебування в Асоціації (щорічні членські внески).

8.2. Вступний членський внесок може бути оплачений у підрозділі, де була подана заява або безготівковим шляхом на розрахунковий рахунок відокремленого підрозділу/Асоціації.

8.3. Заява на вступ до Асоціації може бути заповнена за місцезнаходженням відокремленого підрозділу Асоціації, надіслана поштою чи електронною поштою до відповідного відокремленого підрозділу та може бути заповнена на веб-сайті Асоціації. До заяви додається копія квитанції про сплату вступного членського внеску.

8.4. Єдиний реєстр членів Асоціації розміщується на веб-сайті Асоціації.

8.5. Членам Асоціації видається іменний членський квиток єдиного зразка.

8.6.  Облік членів Асоціації здійснюється керівниками відокремлених підрозділів. Відомості про членів відокремлених підрозділів включаються до Єдиного реєстру членів Асоціації, що веде секретаріат Асоціації (в установленій Координаційною Радою формі) разом з перерахуванням членських внесків.

8.7. Щорічний членський внесок сплачується один раз на рік, протягом першого кварталу року, за який сплачується внесок.

8.8. Розмір вступних та щорічних членських внесків, затверджується рішенням Координаційної Ради.

8.9. Крім членських внесків, члени Асоціації, а також інші фізичні чи     юридичні особи (надалі – «Донори»), що бажають внести кошти на розвиток Асоціації, розвиток та удосконалення надання ортодонтичної допомоги в Україні можуть сплачувати донорські внески, розмір яких визначається самим Донором.

8.10. Суми сплачених внесків членами Асоціації та Донорами відображаються в бухгалтерському обліку Асоціації.
 

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ
 

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться за рішенням З‘їзду Асоціації, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх делегатів.

9.2. Рішення Зʼїзду з питань змін і доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 2/3 членів Асоціації, присутніх на Зʼїзді.

9.3. Кожен член Асоціації може звернутися до Координаційної Ради із письмовою пропозицією щодо змін та доповнен